Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. IV – Incasari de la locatari

            Printre atributiile administratorului/ casierului se numara si activitatile de incasare numerar si eliberare chitante aferente platilor efectuate de locatari. Lucru care nu este deloc usor, mai ales in momentul in care locatarul nu a inteles ca traieste intr-un condominiu, iar viata la comun implica anumite responsabilitati.

             In baza legii 230 din 2007, in aceea ce priveste incasarile in numerar, persoana avizata ( administratorul/ casierul) trebuie sa emita chitanta, care va cuprinde informatii precum: numarul de ordine, serie, data emiterii, adresa si datele de inregistrare alea asociatiei.

               Pentru incasarea fondului de rulment facem urmatoarea observatie: administratorul/ casierul asociatiei de proprietari poate emite o chitanta distincta. 

                       In cadrul Programului Asopro, zona de incasari locatari se prezinta astfel:

incasari locatari- chitanta locatar- asopro        Acest formular va ofera posibilitatea de a incasa cu numerar/ card bancar/ OP, de a vizualiza istoricul datoriilor locatarului si de a anula chitante.

               In cazul in care aceasta atributie este incredintata, in baza unui contract de prestari servicii, unei entitati juridice normele interne de realizare si utilizare a formularelor se adapteaza in mod corespunzator in functie de regulamentul intern al asociatiei de proprietari, lucru mentionat in respectivul contract.

                 Fiecare asociatie de proprietari isi poate stabili un sistem propriu de penalizari, in procent de maxim 0.2% pentru fiecare zi de intarziere ori distribuie direct proportional cu restantele, penalizarile aplicate de furnizorii asociatiei. In baza legii 230/2007, acestea se aplica dupa 30 de zile de la data scadenta. De exemplu: data scadenta este pe 24 octombrie, se vor percepe penalizari incepand cu data de 24 noiembrie.

             “In momentul in care vine sa achite intretinerea, locatarul refuza sa plateasca sumele restante si totodata penalizarile aferente. Acesta vrea sa achite doar suma pentru luna curenta, chiar daca are restante din anul precedent, fara sa inteleaga ca acest lucru este impotriva legii.”

(Ana P., administrator condominiu)

                  

            “In toate cazurile, plata se va imputa mai intai asupra cheltuielilor de judecata si executare, apoi asupra ratelor, dobanzilor si penalitatilor, in ordinea cronologica a scadentei acestora, si, in final, asupra capitalului, daca partile nu convin altfel.”  (Art. 1509. Noul Cod Civil )

             In cazul in care locatarii nu platesc intretinerea timp de 3 luni de zile, asociatia de proprietari trebuie sa ii dea in judecata, pentru a recupera datoriile. Pentru a nu se ajunge la aceasta situatie, asociatia de proprietari poate sa instiinteze locatarul inca de la aparitia primei penalizari.

                     Mai jos puteti observa un model de somatie de plata, pe care poate sa il emita asociatia de proprietari:

ASOCIATIA DE PROPRIETARI ______

Adresa:__________________________

SOMATIE DE PLATA

          Catre dl./dna ___________________________________domiciliat(a) in localitatea __________________, judet/sector ________________, str. __________________________,

nr. _____, bloc _____, scara _____, ap. _____ avand calitatea de proprietar/chirias al apartamentului nr. ___ / (sau spatiului cu alta destinatie decit cea de locuinta) situat in in localitatea __________________, judet/sector _________, str.__________________________,

nr. _____, bloc _____, scara _____

                Asociatia de Proprietari bloc ________va someaza ca pana la data de ___/____/_____   sa achitati suma de ______________ lei ce o datorati asociatiei ca urmare a neplatii la termenele prevazute de asociatie a cotelor de cheltuieli de intretinere ce va revin si a sumei de ________ lei reprezentand penalizarile aferente calculate sistemului propriu de penalizari al asociatiei in conformitate cu Art. 49 din Legea 230/2007 si a normelor de aplicare ale acesteia.

                   In caz contrar, in vederea recuperarii sumelor resante, a penalizarilor aferente si a altor daune financiare produse de neplata la timp a acestora, in conformitate cu statutul asociatiei si si cu legile in vigoare, asociatia se va adresa Judecatoriei ___________________________ in vederea obtinerii unui titlu executoriu asupra bunurilor dvs. mobile si/sau imobile.

             Prezenta somatie a fost intocmita in doua exemplare, azi data intocmirii ____________,  un exemplar va fi transmisa proprietarului prin inmanare directa cu confirmare scrisa de primire sau prin posta prin scrisoare cu valoare declarata cu confirmare de primire, cel de-al doilea exemplar fiind arhivat la sediul asociatiei.

Data :…./……./……..

Presedinte Asociatia de Proprietari Administrator

Nume si Prenume ___________________________ Nume si Prenume ________________

Semnatura si stampila asociatiei Semnatura

Subsemnatii __________________________________________________ declaram pe propria raspundere ca somatia a fost primita/refuzata de catre proprietar.

Proprietar/Chirias somat, subsemnatul _____________________________ declar ca am primit un exemplar original al Somatiei de plata azi data __________________.

Semnatura ………………………………….

(sursa: Cap 3. Procedura de recuperare a sumelor restante de la proprietarii restantieri in cadrul Asociatiei de Proprietari )

       In situatia in care locatarul se dovedeste a fi un rau platnic, asociatia de proprietari trebuie sa apeleze la institutiile de specialitate, in cazul de fata Judecatoria.  In baza legislatiei in vigoare, pentru chemarea in judecata sunt necesare urmatoarele documente:

– Hotararea Judecatoreasca de infiintare a Asociatiei de Proprietari
– Codul Fiscal al Asociatiei de Proprietari
– Fisa analitica centralizata extrasa din contabilitatea asociatiei privind apartamentul respectiv, care trebuie sa cuprinda obligatoriu detaliat si analitic debitele restante pe fiecare luna in parte si penalizarile calculate si aplicate acestor debite conform legislatiei in vigoare, documente semnate de Presedinte si Administrator.
– Hotararea Adunarii Generale sau decizia Comitetului Executiv al Asociatiei prin care s-a hotarat procentul de penalizare sau sistemul de repartizare la cei care se fac vinovati a penalitatilor aplicate de catre furnizori Asociatiei de Proprietari. In acest ultim caz este necesar sa se prezinte instantei de judecata si facturile de la furnizori cu penalizarile aferente.
– Dovada detinerii calitatii de reprezentant legal al Asociatiei de Proprietari (presedinte sau avocat-imputernicit).

Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. IV – Incasari de la locatari
Citeste...