Skip to main content

Politica de Confidențialitate ASOPRO

Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește modalitatea în care datele cu caracter personal pe care compania NEXUS MICRODEVICES S.R.L. – dezvoltatorul platformei ASOPRO Locatari – le colectează și prelucrează după obținerea acestora de la asociațiile de proprietarii, sau pe care aceștia le furnizează.

Platforma ASOPRO (denumită în continuare „SITE-ul” „website-ul”, „platforma ASOPRO” sau „ASOPRO”) întrunește servicii importante și recurente prestate de asociațiile de locatari și/sau de administratorii acestora în relație directă cu locatarii sau proprietarii de imobile într-un format digital, oferind astfel proprietarilor / locatarilor asociației client ASOPRO posibilitatea de a achita costul întreținerii, al transmiterii indexului consumului de apă și indexul aferent consumului diferitelor utilități, etc.

Utilizând în continuare serviciile ASOPRO, înțelegeți că navigarea pe platforma și respectiv interacțiunea cu serviciile noastre presupune obținerea direct de la dumneavoastră a anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea de a presta serviciile ASOPRO.

Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și la modul în care folosim datele dumneavoastră personale și vă informăm totodată despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Pentru unele dintre activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră și numai în situațiile în care este cazul conform legii aplicabile în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, înainte de a ne oferi date cu caracter personal vi se va solicita consimțământul.

1. Informații de contact ale entității care realizează activitățile de prelucrare descrise, în calitate de Operator de date cu caracter personal:

Societatea Comercială NEXUS MICRODEVICES S.R.L., denumită în continuare „ASOPRO”;

Adresa sediului social: Buzău, Cart. Broșteni, Bl P2, Ap 9;

Ne puteți contacta prin:

E-mail: [email protected]

Prin telefon: 0732 577 599 (apel cu tarif normal)

Prin poștă: Buzău, Cart. Broșteni, Bl P2, Ap 9; ;

Dacă trimiteți către ASOPRO o solicitare de acces la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în compania noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile termenelor de retenție (stocare) a datelor (vezi art. 6), ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, ASOPRO va furniza informații despre datele prelucrate în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile existente la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care ASOPRO ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

2. Semnificația unor termeni din domeniul protecției datelor cu caracter personal

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuții referitoare la supravegherea respectării legislației protecției datelor cu caracter personal. În România, această autoritate de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.);
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice;
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse de exemplu, următoarele date: numele și prenumele, adresa de domiciliu sau de reședință, adresa de email, numărul de telefon, codul numeric personal (CNP), serviciile medicale accesate (sunt date sensibile), diagnosticul stabilit (sunt date sensibile), date genetice (sunt date sensibile), date biometrice (sunt date sensibile), date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt enumerate în cadrul art. 5;
 • Măsuri Tehnice și Organizatorice: set de proceduri și politici implementate de Operator având în vedere resursele tehnice de care dispune, costurile de punere în aplicare a acestor măsuri și domeniul de aplicare al acestora, contextul și scopul prelucrării, precum și riscurile asociate activităților de prelucrare a datelor personale realizate de Operator, pentru a se asigura că drepturile și libertățile persoanelor vizate sunt protejate, respectarea legilor și a regulamentelor relevante în domeniul protecției datelor este asigurată, pentru a păstra integritatea companiei și a proteja imaginea acesteia;
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) și cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislației referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relație cu dumneavoastră, noi (ASOPRO suntem operatorul, iar dumneavoastră aveți calitatea de “persoană vizată” conform Regulamentului;
 • Organizație dintr-un stat terț: o organizație care își are sediul din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European;
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajații operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal prelucrate de operator; în prezenta Politică, „persoana vizată” este proprietarul imobilului, locatarul;
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operațiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă este realizata prin mijloace automate sau manuale;
 • Transfer: înseamnă divulgarea sau punerea în alt fel la dispoziția terțelor părți (inclusiv oricărei Societăți Afiliate sau oricărui Subîmputernicit) a Datelor cu caracter personal fie prin transmiterea fizică a Datelor cu caracter personal respectivei terțe părți, fie prin permiterea accesului la Datele cu caracter personal prin alte mijloace. Din motive de claritate, stocarea și copierea de siguranță este calificată drept transfer de date cu caracter personal.

3. Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Stocăm și prelucrăm datele personale ca urmare a încheierii unui contract încheiat cu asociația de locatari care vă reprezintă in calitate de locatar/chiriaș sau proprietar al unui imobil. Numai în cazurile si scopurile expres prevăzute de legislația din domeniul înființării, organizării si funcționarii asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, respectiv Legea nr. 196/2018. Dacă vom colecta orice alte date personale decât cele prezentate în prezenta Politică, veți fi informat în prealabil despre scopul intenționat al utilizării acestor date și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul prealabil pentru activitățile de prelucrare a datelor personale care pot fi integrate în platforma ASOPRO.

4. Colectăm datele dumneavoastră (proprietari, locatari, chiriași și/sau reprezentanți ai persoanelor juridice, după caz) cu caracter personal în următoarele scopuri:

– Efectuarea plații costului individual al întreținerii lunare prin integrarea unor mijloace de plată online în cadrul platformei;

– Afișarea restantelor înregistrate în caz de neplată;

– Declararea (introducerea în platformă) a indexului de consum înregistrat al utilităților (apă caldă, apă rece, centrală proprie, etc.);

– Declararea de către utilizatorul platformei ASOPRO a numărului de persoane care locuiesc într-un imobil, număr în funcție de care este stabilit costul întreținerii;

– Introducerea unor informații de profil în vederea identificării utilizatorului platformei.

5. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și temeiul legal al prelucrării sunt reprezentate în cadrul următorului tabel:

Scopul prelucrării datelor cu caracter personalÎnregistrare cont în vederea autentificării în ASOPROPlata cu cardul a costurilor de
întreținere și/sau, după caz, a restantelor sau a
penalităților de
întârziere
Declararea
indexului
consumului de utilități înregistrat
Declararea
numărului de persoane
Secțiunea „Avizier”
Datele
prelucrate
Adresa de e-mail, data
nașterii.
În cazul în care se vor
înregistra mai mulți
utilizatori pentru același
imobil, datele acestora
vor fi criptate pentru a
nu fi accesate /
vizualizate de către alți
utilizatori înregistrați
pentru imobilul
respectiv.
De asemenea, până la
data deprinderii
cunoștințelor necesare
pentru a lucra în
platforma ASOPRO,
personalul companiei
poate să asiste locatarii
și astfel accesul
acestora la anumite
date cu caracter
personal ale
utilizatorului pot fi
accesate însă numai cu
acordul prealabil al
titularului datelor și dacă
este cazul, în prezența
acestuia.
Datele cardului de debit
/ credit cu care este
efectuată o plată prin
intermediul platformei
nu sunt prelucrate de
ASOPRO ci de
procesatorul de plăti
partener integrat în
platformă.
După introducerea
datelor cardului,
prelucrăm numărul de
telefon, adresa de email,
numele și
prenumele persoanei
care efectuează plata
care poate să fie
utilizatorul sau o altă
persoană în numele și
pentru utilizator.
Secțiunea în care
utilizatorul
platformei ASOPRO
declară și introduce
consumul înregistrat
al utilităților locative
nu presupune
activități de
prelucrare a datelor
cu caracter
personal.
Conform legii,
costul întreținerii
este stabilit în
funcție de numărul
de persoanele care
locuiesc în același
imobil. Acest număr
trebuie să fie
declarat la nivelul
administrației
asociației de
locatari. Declararea
numărului de
locatari ai imobilului
nu presupune
activități de
prelucrare a datelor
personale.
Această secțiune
reprezintă spațiul în
care administrația sau
reprezentanți ai
asociației de locatari
publică informații
generale care trebuie
să fie cunoscute de
utilizatori.
În cadrul secțiunii
„Avizier”, în
subsecțiunea
„Factura Lunară
Individuală” sunt
publicate costurile
detaliate ale facturii
lunare si pot fi afișate
anumite informații
care se regăsesc atât
in profilul creat de
utilizator dar si
informații obligatorii
prin lege pentru
facturare (bon sau
chitanță).
Temeiul
juridic
Consimțământul
persoanei fizice care
intenționează să
utilizeze platforma – art.
6 alin. (1) lit. a) din
GDPR;
În măsura în care
asociația de locatari
propune locatarilor
digitalizarea anumitor
servicii prestate de
administrație,
interpretăm că
prelucrarea este
necesară în vederea
inițierii demersurilor
pentru încheierea unui
contract, la solicitarea
expresă a
proprietarului/locatarului
– art. 6, alin. (1), lit. b)
din GDPR.
Prelucrarea este
necesară pentru
întocmirea automată
(electronică) a
documentației de
cenzor respectiv a
Rapoartelor cenzorului
și a activității de
administrare a
condominiului,
respectiv a listelor de
întreținere și a
documentației contabile
în raport cu consumul și
costul întreținerii lunare
pentru fiecare imobil
din condominiu.
Prelucrarea este
necesară în vederea
inițierii demersurilor
pentru încheierea unui
contract, la solicitarea
expresă a
proprietarului/locatarulu
i – art. 6, alin. (1), lit. b)
din GDPR.
Declararea
indexului reprezintă
o obligație legală
asociației de
locatari si respectiv
a fiecărui locatar
conform Legii nr.
196/2018 privind
înființarea,
organizarea şi
funcționarea
asociațiilor de
proprietari şi
administrarea
condominiilor – art.
6 alin. (1) lit. c) din
GDPR.
Declararea
numărului de
persoane care
locuiesc in imobil
obligație legală
asociației de
locatari si respectiv
a fiecărui locatar
conform Legii nr.
196/2018 privind
înființarea,
organizarea şi
funcționarea
asociațiilor de
proprietari şi
administrarea
condominiilor – art.
6 alin. (1) lit. c) din
GDPR.
Prelucrarea este
necesară în vederea
inițierii demersurilor
pentru încheierea
unui contract, la
solicitarea expresă a
proprietarului/locataru
lui – art. 6, alin. (1),
lit. b) din GDPR.

Fie că doriți să ne contactați prin e-mail, prin telefon sau în orice alt mod aflat la dispoziția dumneavoastră, date personale și informații sunt solicitate de noi sau sunt transmise de către dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale includ informații care ne oferă posibilitatea de a va identifica direct sau prin combinarea acestor date cu alte informații, spre exemplu numele dumneavoastră, numărul de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail. Toate informațiile care nu pot fi utilizate pentru a vă identifica, inclusiv dacă sunt combinate cu alte informații, sunt clasificate ca nefiind date cu caracter personal. Având în vedere scopul prelucrării acestor informații, nu puteți refuza transmiterea acestora având în vedere demersurile legale care trebuie întocmite de către Administratorul condominiului pentru fiecare proprietar/locatar, iar în cazul în care refuzați acordarea unor dintre informațiile solicitate, putem fi puși în imposibilitatea de a vă oferi în mod optim serviciile solicitate si putem fi puși în situația se a nu respecta cerințe obligatorii prin lege. Spre exemplu, nu veți putea sa accesați lista de întreținere sau orice alt document în legătură cu activitatea Administratorului pus la dispoziția dumneavoastră în mediul online, în cazul în care refuzați să ne acordați adresa de e-mail și numărul de telefon. În cazul în care o anumită informație este solicitată în mod obligatoriu pentru realizarea unui anumit serviciu, vă vom informa prin calificarea respectivei informații ca fiind «obligatorie».

6. Perioada de retenție (stocare) a datelor cu caracter personal

6.1. Având în vedere calitatea de Persoană împuternicită pe care o asumă ASOPRO în relație cu clienții săi asociațiile de locatari, termenele de retenție sunt fie stabilite de lege, fie sunt stabilite de asociațiile de locatari sub forma de instrucțiuni obligatorii care trebuie sa fie aduse la cunoștința ASOPRO conform art. 28 din GDPR, iar în lipsa acestor termene, vom stabili termene de retenție a datelor în funcție de necesitatea operațională a afacerii si având în vedere realizarea scopului comercial al platformei reducând la minimum necesar datele prelucrate. Nu în ultimul rând, la stabilirea termenelor de retenție vom tine cont de principiile GDPR si mai ales al limitării perioadelor de stocare.

6.2. Astfel, asociația de locatari poate decide cu privire la relația juridică încheiată cu ASOPRO în sensul în care stabilește soarta contractului, iar în măsura în care stabilește anumite termene de retenție prin Regulamentul condominiului sau prin alte norme interne, aceasta va transmite aceste reguli în atenția ASOPRO.

6.3. Pe toată durata existenței contului creat de utilizatorul platformei. În eventualitatea în care contractul încheiat intre dezvoltatorul platformei ASOPRO si asociația de proprietari încetează din orice motiv agreat de părți, datele înregistrate în platformă vor fi șterse în totalitate în termen de 30 de zile de la data încetării contractului. În această perioadă, eventuale informații înregistrate în platformă pot fi accesate de către utilizator.

6.4. Contul unui utilizator va fi șters integral după o perioadă continuă de 6 luni de inactivitate.

6.5. După achitarea restantelor înregistrate în platformă, la solicitarea asociației de locatari și/sau a utilizatorului platformei, informațiile vor fi șterse într-o perioadă de maxim 30 de zile de la data primirii de către ASOPRO a solicitării scrise.

6.7. După completarea operațiunilor de ștergere a datelor, acestea nu mai pot fi recuperate, operațiunea de ștergere fiind definitivă.

7. Principiile de prelucrare a datelor personale

Respectăm principiile de prelucrare și de protecție a datelor astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate în mod legal, corect și transparent;
 • colectate numai pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar și care nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acest scop;
 • relevante pentru scopurile pe care vi l-am comunicat și limitat la acele scopuri;
 • corecte și actualizate;
 • nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în raport cu scopurile descrise;
 • stocate în siguranță.

7. Cum obținem aceste date:

Direct de la dumneavoastră:

 • După acordarea datelor de contact în urma solicitării acestora;
 • Prin contact direct cu dumneavoastră.

8. Către cine transmitem datele dumneavoastră personale și rezultatele activităților noastre de prelucrare (rapoarte, liste, etc.):

8.1. Furnizorii noștri

Dezvăluim/transmitem informații furnizorilor noștri pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastră personale în deplină siguranță către furnizorii noștri care sunt parteneri contractuali în relație cu care prestam activitățile de administrare a condominiului pentru dumneavoastră.

În orice caz, dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră personale sau informații despre aceste date, dacă este necesar, în formatul care ne este solicitat și care corespunde scopurilor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate și numai partenerilor noștri contractuali cu care am încheiat acorduri de prelucrare a datelor dumneavoastră personale și care asigură protecția acestor drepturilor și libertăților dumneavoastră, garantate prin legislația aplicabilă. Lista actualizată a partenerilor contractuali, în relație cu care prelucrăm datele dumneavoastră personale poate fi accesată aici.

8.2. Autorități publice

Suntem de asemenea, obligați în unele cazuri să dezvăluim datele dumneavoastră personale sau informații despre activitățile de prelucrare pe care le desfășurăm, autorităților publice (de exemplu, autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, administrația financiară, Autoritatea Națională Privind Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), autorități de supraveghere financiară și audit, etc.) sau compania care asigură contabilitatea dezvoltatorului ASOPRO, însă numai pentru a ne conforma unor obligații legale bine definite.

9. Utilizarea fișierelor cookie

9.1. Un website poate seta un modul cookie în browser dacă preferințele browser-ului permit acest lucru. Un browser permite unui website să acceseze numai modulele cookie setate de acesta și de regulă, browserul este setat pentru a permite instalarea modulelor cookie.

9.2. Platforma web ASOPRO, inclusiv varianta optimizata pentru dispozitive mobile (smartphone, tabletă), utilizează cookie-uri pentru a gestiona sesiunile de conectare la platformă, pentru a oferi secțiuni funcționale ale paginilor web personalizate și a adapta conținutul accesat de utilizatori pentru a reflecta nevoile și interesele specifice ale acestora

9.3. Prin accesarea platformei, consimțământul utilizatorului este absolut necesar pentru utilizarea cookie-urilor pentru scopurile pe care le descriem. Modulele cookie pot fi folosite pentru a stoca elemente cum ar fi activitatea utilizatorilor care accesează platforma și pentru a reține informații care ne ajută să îmbunătățim serviciile oferite.

9.4. Google Analytics

Platforma ASOPRO utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (“Google”). Google Analytics folosește module cookie (fișiere text introduse pe computer) pentru a ajuta operatorii de site-uri web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de fișierele cookie despre utilizarea platformei (inclusiv adresa IP-ul utilizatorului) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele companiei din Dublin, Irlanda. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării performanței utilizării platformei, al compilării rapoartelor privind activitatea desfășurată în cadrul platformei pentru operatorii de site și în furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului și sunt puse la dispoziția noastră. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa IP a utilizatorului cu alte date deținute de Google. Prin utilizarea platformei, vă vom solicita consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus. Nu permitem Google să realizeze identificări sau încercări de identificare a identității celor care vizitează site-ul nostru.

Cookie-urile Google Analtyics utilizate în platforma sunt următoarele:

Denumire CookieDenumire CookieDurata de utilizare
_gaFolosit pentru a distinge utilizatori2 ani

Pentru a explica în detaliu cum utilizează Google cookie-urile și alte tehnologii similare, în ce scop și ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate, vă rugăm să accesați Politica de cookies a Google. Exclusiv aplicabil fișierelor cookie de Google Analytics, vă rugăm să accesați acest link.

9.5. ASOPRO utilizează de asemenea cookieuri esențiale sau necesare pentru funcționalitatea platformei în conformitate cu scopul pentru care aceasta a fost creată. Aceste fișiere cookie asigură funcții de bază integrate în platformă și măsuri de securitate ale website-ului in mod anonimizat.

ASOPRO utilizează următoarele cookie-uri esențiale:

Numele fișierului cookie necesarUtilitatea cookie-uluiDurata de
utilizare
XSRF-TOKENFișierul este instalat de website-ul
Wix.com pe care este construită
platforma ASOPRO (gazdă). Acest
fișier cookie este utilizat în scopuri
de asigurare a securității platformei
în mediul online.
2 ore de la
închiderea
sesiunii
asoprolocatari_sessionFișier cookie de sesiune al
platformei instalat de dezvoltator
2 ore de la
închiderea
sesiunii

10. Unde vă prelucrăm datele?

Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această declarație. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel național, respectiv în Cluj Napoca, România unde în prezent se află data-centerul în care sunt stocate datele înregistrate în platformă.

În cazul în care, prestatorii noștri vă prelucrează datele cu caracter personal în țări care nu oferă un nivel suficient de protecție a drepturilor dumneavoastră, evaluăm cu atenție toate circumstanțele și ne asigurăm că au fost introduse garanții adecvate, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie în niciun fel încălcate. În cazurile în care vom prelucra date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, ne asigurăm prin instrumente juridice permisibile, conform legislațiilor aplicabile că aceste date sunt securizate și verificăm în mod regulat nivelul de securitate pus la dispoziție de prestatorii noștri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în numele nostru. Ne asigurăm că aveți la dispoziție mijloacele pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră.

11. Drepturile de care dispuneți

Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase. Solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale de către ASOPRO vor fi onorate cât mai curând posibil.

Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună, transmițând un mail la adresa [email protected] prin apel telefonic folosind numărul de telefon afișat în cadrul art. 1 din prezenta Politică.

Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor:

 Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.

 Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. ASOPRO nu realizează la această dată procese automatizate de decizie si nici activități de profilare.

 Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

 Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat și pe care le prelucrăm, pe bază consimțământului dumneavoastră și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este editabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor prestatori de servicii. Puteți, de asemenea, să ne furnizați datele dumneavoastră, prin portarea acestora de la alte Asociații de proprietari. De asemenea, ne puteți solicita să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor este posibilă din punct de vedere tehnic. Întrucât fișierul conține datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să stocați aceste date în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastră. Astfel, portabilitatea (transferul) datelor va fi realizat în măsura în care sunt îndeplinite condițiile susmenționate, iar procesul de portabilitate de la noi către noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic, sau dacă operatorul indicat pentru a primi datele nu refuză portabilitatea. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deținem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre și în sistemele companiei, înainte de primirea solicitării de portare.

 • Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete.
 • Puteți rectifica sau completa datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare.
 • Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor.
 • Aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare existența unui contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși o lună (30) de zile calendaristice de la data primirii solicitării de ștergere.
 • Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de vă adresa Autorității de Supraveghere a datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, prin e-mail la adresa [email protected], la numărul de telefon fix +4031 805 92 11 sau a vă adresa unei instanțe competente, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

12. Cum vă protejăm datele?

Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că este respectată conformitatea cu legislațiile și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, implementăm măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Aceste măsuri constau în instruirea și în testarea regulată a colaboratorilor și a partenerilor noștri, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în cadrul unor perioade de timp pe care o stabilim intern.

De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe partenerii noștri contractuali, pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal și încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale, pentru a ne asigura că fiecare proprietar sau locatar cu care intră în contact sub autoritatea noastră și cu datele dumneavoastră cu caracter personal, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și că respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul prelucrării datelor personale.

13. Actualizări și dispoziții finale

13.1. În raport cu datele personale aparținând angajaților sau colaboratorilor asociației de locatari client al

dezvoltatorului platformei ASOPRO, părțile vor încheia un Acord de Prelucrare a Datelor in care ASOPRO își va asuma calitatea de Persoana împuternicită de Operator iar asociația de locatari își va asuma rolul de Operator de date cu caracter personal, iar modul în care părțile vor relaționa din punct de vedere al îndepliniri obligațiilor de respectare a Regulamentului General privind Protecția Datelor va fi reglementat.

13.2. Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră prin mijloacele de comunicare agreate.

© ASOPRO – Versiune: Martie 2021